1999 – nay: SIERRA đã lập Dự án đầu tư, Báo cáo nghiên cứu khả thi, Thiết kế kỹ thuật, Thiết kế kỹ thuật – bản vẽ thi công cho hàng chục công trình mỏ quặng, than, đá vật liệu xây dựng, nhà máy tuyển khoáng, luyện kim ...

Dịch vụ tư vấn đầu tư cụ thể bao gồm:

  • Tìm hiểu thị trường (thu thập dữ liệu và đánh giá tình hình kinh tế, chính trị, xã hội, luật pháp, hệ thống thuế... có liên quan tới chiến lược/ kế hoạch đầu tư).
  • Tìm dự án, tiến hành đàm phán.
  • Thực hiện khảo sát thăm dò địa chất, khảo sát xây dựng, nghiên cứu cơ hội đầu tư.
  • Nghiên cứu khả thi, lập ĐTM, CPM, lập hồ sơ pháp lý cấp phép các hoạt động đầu tư, thăm dò và khai thác, chế biến khoáng sản.
  • Thiết kế kỹ thuật, bản vẽ thi công.
  • Đại diện nhà đầu tư thực hiện công tác thu thập dữ liệu, lên kế hoạch cụ thể để triển khai dự án.
  • Tư vấn xây dựng kế hoạch tài chính, hỗ trợ huy động nguồn vốn.
  • Quản lý, khai thác dự án.